Батырбеков Малик, 52 жашта, Талас аймагы

Мен НЛОну көргөмүн. Кой кайтарып жүргөм,  кеч кирип күүгүм болуп калган. Талас өрөөнүнүн күңгөйү менен тескейин тегиз алып өттү.  Ириде Талас жактан көрүнгөн,  антип-минтип кайра караганча эле  тез эле өтүп кетти.  Жада калса, атым кишенеп даарат ушатып жиберди. Өзүм болсо коркконуман аттан түшө калып,  ташка далдалана отура калдым.

Ал өткөн бир секундада  жердин баары көрүнүп кетти, анткени прожектордой жарык берди. Дарылдаган үнү да жок экен. Менин оюмча,  Талас өрөөнүн картага түшүрүп кетишти окшойт. Мага ошондой  сезилди. Бул окуя тээ 1996-97-жылдары болуш керек эле,  бирок так эстей албай калдым. Мен НЛО бар экенине ишенем.

Башка планеталар, андагы жашаган келгиндер жөнүндө элдик уламыш

Эми бүгүнкү күндө НЛО деп чындыгына жетип жетпей эле айтып жатабыз, муну илим изилдеп жатат. А биздин уламыштарда Эр Төштүк жомогу. Айтат го, Жезкемпир жерди бир койсо эле учуп кетти дейт. Бул биздин ата бабаларыбыздын жомогундагы берилген башка дүйнө менен карым катнаштын уламышы. Эр Төштүк жашоодо болгон адам, Манас атабыздын замандашы, бирок, бул киши жомок болуп, Жезкемпир бир койсо эле кетти, анан алп кара куштун канатына жабышып отуруп алып, боорукер болуп кайра жер үстүнө чыгып калды. Он сегиз миң аалам деп жатабыз, бул түшүнүк болгон элибизде. Болгон нерседен уламыш жаралат экен, башка планета бар деген чындык. Ыңгайлуусу Жер планетасы экен, кудай ушуну кут кылсын.

Leave a Reply