Түшүндүрмө сөздүк: Ч

This post is also available in: Англисче

А Б Д Ж З И К М Н О Ө П Р С Т У Ү Ч Ш Ы Э

Чакмак – 1. Оттук таш, от чыгарып алууда колдонулуучу таш (Кыргыз тилинин түшүнд. сөздүгү. – Ф.: Мектеп. 1969, 676-б.).

Чат – зат. 1. Эки буттун жамбаш менен кошулган жери; эки буттун аралыгы. 2. Эки суунун кошулган жери. 3. Тоонун эки салаасынын кошулушкан жери (Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү. – Ф.: Мектеп. 1969. 686-б.).

Чачыкей – Семетейдин аялы. Шаатемирдин кызы. Айчүрөккө карама-каршы турган образ. Чачыкей башкы баатырдын аялына коюлуучу талаптарга жооп бере албайт (Манас энциклопедиясы, 2-т., 332-б.).

Чеч дөбө – илгери ал жерде кырман болгон болушу керек. Кырмандын негизги уңгусу – «чеч». Буудай сапырылган болуу керек. Карыялар маселе чечиш үчүн чогулса, ал «чеч дөбө» эмес, «супа дөбө» деп аталмак (Жумадил Мамековдун түшүндүрмөсү). Айылдын жанындагы дөбөдө айыл аксакалдары, карыялар тууган-урук, шарт-жагдайлар тууралу ар кыл маселелерди чечишкендиктен, ал дөбө Чеч дөбө аталган болушу мүмкүн.

Чоң Шабдан– Шабдан Жантай уулу (1839, Чүй өрөөнү, Көкжар жайлоосу, азыркы Онбиржылга айыл өкмөтү – 1912) – Чүй, Кемин өрөөнүндө жашаган сарыбагыш уруусунун тынай уругунан чыккан манап, саясий, коомдук ишмер… 1909-жылы Чоңкеминде жаңы усулда сабак өткөрүүчү медресе салдырган. 65 жашында ажыга – Мекеге барган (Кыргыз тарыхы. Энциклопедия. –Б., 2003. 429-б.).

Leave a Reply