Түшүндүрмө сөздүк: П

This post is also available in: Англисче

А Б Д Ж З И К М Н О Ө П Р С Т У Ү Ч Ш Ы Э

 

Пери (ир.) – мифтик кейипкер. Кыргыз тилинде эки мааниде колдонулат: 1) мифтик жан (фея), көбүнчө аял келбетиндеги сулуу, азгыргыч жан. Эркек түрүндө да кездешет; 2) акылдуу, ашкан сулуу. «Манаста» эки мааниде тең кездешет. Айчүрөк, Көкмончок перинин кыздары катары айтылса, Чубак, Бокмурун перинин же кайыптын кыздары төрөгөн балдары катары эскерилет).

 

Периштелер – 1. Бул исламдагы жараткан Кудай (Алла Таала) менен адамды байланыштыруучу керемет жандар. Алар Жебрейил, Микаил, Исрафил, Азирейил сыяктуу периштелер. 2.Сулуулук менен тазалыктын белгиси (Кыргыз этнографиясы боюнча сөздүк. – Б.: Бийиктик. 2005. 392-б.).

 

Пир – (ир. эски, кары, билерман кары) түрк тилдүү элдердин мифологиясында ар кандай иштин колдоочусу. Түрк мифологиясында кеңири өнүккөн. Ислам дининин пайда болушу менен мусулман мифологиясында көптөгөн пирлер келип чыккан. Мис., иттин пири – Кумайык, суунун пири – Сулайман, койдун пири – Чолпон Ата, жигиттин пири – Шаймерден, устанын пири – Дөөтү, чечектики – Коросон Ата, табыптын пири – Улукман ж.б. Элдер ошол пирлердин атына сыйынган, алар колдойт деп ишенишкен… Кээде зоболосу бийик, ашкере акылман, көсөм карыя, бирөөлөр ыйык туткан адамы да пир деп эсептелет (Манас энциклопедиясы. 2- том. – Б., 1995. 154-б.).


 

 

Leave a Reply