Абылаева Токтожан

This post is also available in: Орусча

Абылаева Токтожан, 70 жашта. Бакай-Ата району, Өзгөрүш айылы.

Кызым жылдызы болуп жаркылдап,

Акылдуу сөз болсун артыңда.

Кайын эненин, кайын сиңдинин,

Кадырын жерге калтырба.

Кызыл кыз аппак боло көр,

Кызды алса жолун таба көр.

Ага, ини, достун көңүлүн,

Кызым ай, кылың менен баалай көр.

Күлүктүн оозун чое көр,

Кызым күйүмдүү келин боло көр.

Кемпирлерге эмне жок дебей

Кеңешкен болуп кое көр.

Аргымак оозун чое көр,

Алганың менен боло көр.

Апама эмне жок дебей,

Кызым, акылдашкан боло көр.

Көңүлгө ченеп кеп курсаң,

Түгөйүң менен бек турсаң.

Көпчүлүк элдин көзүнчө,

Кайын энем билет деп турсаң.

Акылга ченеп кеп курсаң,

Алганың менен бек турсаң.

Ага, тууган алдында,

Апакем билет деп турсаң.

Мойнуңа мончок тагынаар,

Мойнобой тилиң алышаар.

Баркына жетсең баарынын,

Кызым баладай сыйлап алышаар.

Асманда учкан сонорсуң,

Айланып жерге конорсуң.

Кайын эне көөнүн калтырба,

Кызым, кайын эне сен да болорсуң.

Көкөлөп учкан сонорсуң,

Көп жүрбөй көлгө конорсуң.

Кейитпе кайын энеңди,

Сен да келиндүү болорсуң.

Ар иштин жөнүн эстей жүр,

Анчалык алыс кетпей жүр.

Келиндүү болсоң өзүңдүн,

Келиндик кезиң эстей жүр.

Бейкүнөө жеме учурба,

Бейкүнөө жерден урушпа.

Өзүңдүн кызың бирөөнүн,

Келини болот унутпа.

Өөдөлөп коюп жаздыкты,

Өмүрдүн гүлүн таттыкпы.

Бактылуу кары биз болуп,

Балдарга берсек жаштыкты.

Жанаша коюп жаздыкты,

Жашоонун балын таттыкпы.

Жайкалган кары биз болуп,

Жаштарга берсек жаштыкты.