Ыйык жер касиеттери

This post is also available in: Англисче, Орусча

[Бул текст Кыргызстандагы мазар басуу: Талас тажрыйбасынын негизинде

(Бишкек: Айгине, 2007) китепте жарык көргөн]

Кеп ыйык жер түшүнүгүнүн кайсы өңүтү тууралу болуп жатпасын, бардыгында тең кызыл сызыктай сызылып өткөн нерселер: касиет, керемет, кыргызчылык.

Ыйык жер тууралу атайын сөз кылууга себеп болгон нерсенин өзү касиет. Булакпы, ташпы, аскабы, кумурсканын уюгубу, айтору, караламан калк ичинен кайсы бир буйругу бар адам тарабынан таанылып, андан соң жалпы адамзаттык ыйыктыкка айланып, күн санап сыры артып, асты кемибей, доору жарашса доошу бийигирээк чыгып, билинбеген касиеттери артылган мындай жерлер дегеле кыргыз жергесинин ар бир жери ыйык экендигинен кабар берет.

Касиет аталган маселе менен кагылышкан адамдарды кандайдыр бир дарт-санаадан арылтуу аркылуу ишенимди пайда кылса, экинчи жагынан өзүнүн зыяратчыларына адам-жаратылыш биримдигин таанытат.

Бул болүмдө Айгине менен иштешип, маалымат берген кишилердин тагдырында ыйык жерлер озгөчө орунду ээлеп, айрым окуялар, өмүр баяндарды тапсаңыз болот.

Leave a Reply