Берикбай кызы Гүлнур: Суунун тереңдиги

[Бул текстти автор аян аркылуу алып, жазып, Айгинеге жарыялаганга уруксат берип, тапшырган. Биринчи жолу жарыкка чыгып жатат]

Берикбай кызы Гүлнур, “Бакдөөлөт” коому, Бишкек, 12.12.2009-ж.

Суунун тереңдиги

Адамдын тереңдигин, кенендигин, турмуштун мыйзамын, жердин касиетин, сырын ачып бүтө албай, тереңине жете албай, касиетин биле албай канча адам өттү. Канча изилдөөлөр дагы алдыда. Ар бир кылымдын өзүнүн жоготуулары болот.

Бирок кылымдан кылым өтүп, улам адам тереңдеп, бийиктеп, кылымдап тапкан тажырыйбасы, билими өркүндөп өсүп келет. Ошону менен бирге кээ бир тереңде жаткан билими каттоого алынбай, муундан – муунга адат катары өтүп келе берген. Ал билим эмнеге негизделгендигин, эмнени тушүндүрүп тургандыгын, анын тереңи эмнеде экенин урпактар ачык даана билбестен колдонуп келген.

Кыргыз элинде адат болуп калган кээ бир ырымдарыбызда өтө чоң тереңдик жатат. Мисалы, илгертен бери кыргыз эли сууну өтө ыйык тутуп, суунун күчүн, сырын, касиетин таанып, аны колдоно билген. Азыркы учурда окмуштуулар суунун тереңдигин, касиетин өтө кылдаттык, илим – билимдин акыркы жетишкендиктери менен таанып, сырын ачып, элге көрсөтүп жатат. Биздин эл бул сырды тереңинен таанып, кылым карыткан адаттарында сактап келген. Мисалы адам алыстан келгенде бир чоң коркунуч болгон кырдаалга учураса, жаман түш көрсө, чоочуп калса, сөзсүз башынан суу тегеретип, ал сууну үйдөн алысыраак серпип, идишин үйгө киргизбей көмкөрүп коюп, тышка бир түнөтүп киргизген. Мунун маани-маңызы эмнеде?

Адам коркунучка түшкөндө, жаман ойго кабылганда, алыстан келгенде (илгери жөө-жалаң болобу, атчан болобу, сөзсүз түрдө кыйынчылыктарга учураган) анын ой санаасы тегиз болбой козголуп, дүрбөлөңгө учурап турган кез, же болбосо азыркы тил менен айтканда, аурасы бузулуп турган учур. Суунун касиети бул өзүнө айланадагы аураны сиңирип алууда. Адамдын башынан сууну тегереткенде, ал суу адамдагы бузулуп турган энергетиканы өзүнө тартып алат. Суунун бир тамчысы бүт суунун эс тутумун камтыйт. Ошондуктан бир тамчы суу да үйгө кирбесин деп идишти көмкөрүп койгон.

Эгерде адам өзүн оор сезип чарчап, жүк көтөрүп калса, шар аккан сууну бойлоп, же болбосо шар аккан сууну карап жээгинде олтурса, анын оорусу, жүгү,  чарчап-чаалыкканы, жаман ой-санаасы кеткен. Себеби эмнеде? Ал шар аккан суунун кубаты менен деми, күчү ар тараптуу. Эгерде салыштырып айтканда, кубаттуу чаң соргуч үйдү кандай тазаласа, адамды да шар аккан суу ошондой тазалап кетет.

Дагы бир ыкма, эртең мененки шүүдүрүмдү колдоно билүү. Эртең мененки шүүдүрүм адамга кубат-күч берген. Ал шүүдүрүмдө жердин, чөптүн, ааламдын кубаты болгон, жогоруда айтып кеткендей, суу айланадагы касиетти, күчтүү кубатты (энергетиканы) сиңирип алат. Шүүдүрүм ошол касиетке бай. Муну көбүнесе жоокерлер колдонгон. Эртең мененки шүүдүрүмгө оонап, денесине сиңирип алган, муну менен жоокерлер тазаланып, кубат алып, чымыр болуп турушкан.

Leave a Reply