Абылаев Кыдыркан: Санжыра болбосо илгерки сөз жоголот

This post is also available in: Англисче

Абылаев Кыдыркан, 70 жашта, чабан, Жети-Өгүз району, Ак-Кочкор айылы

Санжырага келсек, өз ата-бабамды билем. Бизди коңурат дейт. Коңурат элинен бул Ак-Кочкордо эки атанын баласы жашайт. Бизде Токтоке, Саспак, Дөөлөт, Чырак болуп төрткө бөлүнөт. Саспак бул бизде да, Ичке-Булуңда да жашайт. Шалбада, Кызыл-Дыйканда бар. Анан Ичке-Булуң, Желе-Дөбөдө Бөрү, Коңурат бар.
Санжыра керек. Санжыра болбосо илгерки сөз жоголот эле да. Санжыраны мага менин атам айтса, менин атам мурунку бирөөнөн угуп отуруп эле санжыра түзүлөт. Илгери китеп жок. Абышкалар санжыраны ооздон-оозго угуп жүрүп, анан санжыра болгон. Аларды куйма кулак деп койгон. Укканынын баарын кулагына синирип алып, кийинкилерине айтып кеткен. Улам кийинкилерине айтып отуруп, азыркы санжыра китептер түзүлүп атат. Санжыра болбосо эл жоголуп кетмек да. Кайдан чыккан эл, эмне болгон эл, билмек эмес да. Ал убакта магнитофон деген жок, ооздон-оозго айтылып отуруп санжыра түзүлгөн.
Санжыра кандайча келатат? Тээ кыргыз жаралгандан бери келатат. Улам бири-бирине ооздон-оозго айтылып отуруп жетет.

Leave a Reply